Všeobecné obchodní podmínky a informace pro spotřebitele

1 Obecná ustanovení

1.1

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování právní služby on-line upravují práva a povinnosti při poskytování právních služeb mezi Stuchlíková & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 03637387, se sídlem Spálená 97/29, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234291 (dále jen „Advokátní kancelář“) a subjekty, které poptávají právní služby prostřednictvím Webu https://www.stuchlikova.com/cs/ (dále jen „Klient“).

1.2

Nadpisy užívané v těchto Všeobecných obchodních podmínkách se vkládají pouze pro přehlednost a při výkladu těchto Všeobecných obchodních podmínek nebudou brány v úvahu.

2 Definice

2.1 Definice

V těchto Všeobecných obchodních podmínkách:

 • „Klient“ znamená fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s Advokátní kanceláří smlouvu o poskytování právních služeb za použití Elektronického objednávkového formuláře.
 • „Spotřebitel“ znamená Klient, který je fyzickou osobou a Právní služby pořizuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 • „Elektronický objednávkový formulář“ znamená prostředek k vytvoření objednávky Klientem formulářovým způsobem, který je zpřístupněn na Webu Advokátní kanceláře. Objednávka je prováděna elektronickou cestou pomocí tohoto formuláře.
 • „Odměna“ znamená cenu za poskytnutí právních služeb, která je uvedena u jednotlivých Právních služeb na Webu Advokátní kanceláře, nebo bude předem sdělena Klientovi.
 • „Banka“ znamená společnost Citfin, spořitelní družstvo, se sídlem Praha 5, Radlická 751/113e, IČ: 25783301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 4607, jež je oprávněna poskytovat platební služby podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů; orgánem dohledu nad činností Banky v oblasti poskytování platebních služeb je Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ: 115 03.
 • „Subdodavatel“ znamená společnost Global Payments Europe, s.r.o., se sídlem V olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 27088936, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95419, která zabezpečuje provoz a podporu Platebního portálu.
 • „Platební karta“ znamená kterákoli z následujících platebních karet použitelných pro platby na internetu: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic a Maestro.
 • „Platební brána“ znamená aplikace provozovaná Subdodavatelem ve spolupráci s Bankou, která umožňuje Klientovi provést On-line platbu nebo platbu kartou za poskytnutí Právních služeb.
 • „Všeobecné obchodní podmínky“ znamenají tyto obchodní podmínky v jejich aktuální podobě. Advokátní kancelář si vyhrazuje právo Obchodní podmínky aktualizovat či změnit.
 • „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • „Zákon o ochraně spotřebitele“ znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • „Zákon o advokacii“ znamená zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

3 Předmět závazku

3.1

Advokátní kanceláře se zavazuje poskytnout Klientovi právní službu nebo poskytovat více právních služeb (dále “Právní služba” nebo “Právní služby”). Klient se zavazuje zaplatit Advokátní kanceláři za poskytování Právních služeb Odměnu, a to za podmínek sjednaných v Elektronickém objednávkovém formuláři a stanovených v těchto Obchodních podmínkách.

3.2

Konkrétní obsah Právní služby vyplývá z obsahu Elektronického objednávkového formuláře, v němž Klient požadovanou službu specifikuje. Elektronický objednávkový formulář má povahu závazné objednávky, jakmile jej klient odešle ke zpracování pomocí tlačítka „Odeslat“.

3.3

Advokátní kancelář bude při poskytování právních služeb postupovat v souladu s pokyny, které obdrží od Klienta. Advokátní kancelář nebude poskytovat žádné právní služby v souvislosti s jiným než českým právem. Od pokynů Klienta se Advokátní kancelář může odchýlit pouze v případě, že jde o neodkladnou záležitost, kdy v dobré víře učiněného posouzení Advokátní kanceláří je takové odchýlení v zájmu Klienta, a pokud si Advokátní kancelář nemůže opatřit Klientův včasný souhlas.

4 Objednávka právní služby a uzavření smlouvy

4.1

Smlouva mezi Klientem a Advokátní kanceláří vzniká na základě objednávky Právních služeb Klientem po potvrzení této objednávky Advokátní kanceláří. Klient objednává Právní služby přes Web Advokátní kanceláře vyplněním Elektronického objednávkového formuláře, kde Klient objedná termín provedení Právní služby, s následnou úhradou Odměny online. Po provedení platby je Klientovi zasláno potvrzení o provedené platbě a daňový doklad na provedenou platbu.

4.2

Klient je povinen před odesláním objednávky prostřednictvím Elektronického objednávkového formuláře řádně zkontrolovat a ověřit její správnost, zejména pravdivost a správnost svých kontaktních údajů a správnou identifikaci požadovaných Právních služeb. Před odesláním Elektronického objednávkového formuláře má Klient možnost objednávku změnit či upravit. Odesláním objednávky Klient potvrzuje správnost údajů a dále to, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a vyjádřil s nimi souhlas.

4.3

O obdržení objednávky bude Klient informován prostřednictvím potvrzovacího emailu odeslaného na adresu, kterou uvedl v objednávce.

4.4

Smlouva o poskytování právních služeb je uzavřena okamžikem souhlasného projevu vůle Klienta a Advokátní kanceláře. Projevem vůle směřujícím k uzavření Smlouvy na straně Klienta je odeslání vyplněného Elektronického formuláře. Za projev vůle směřující k uzavření Smlouvy na straně Advokátní kanceláře je považováno odeslání potvrzujícího emailu na adresu Klienta, v němž bude Klientovi sděleno, že Advokátní kancelář jeho objednávku přijímá, a že Smlouva byla uzavřena, popřípadě poskytnutím právní služby požadované Klientem, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

4.5

Klient bere na vědomí, že je Advokátní kancelář oprávněna jeho objednávku po předběžném posouzení před uzavřením smlouvy o poskytování Právních služeb odmítnout. Nebude-li objednávka Klienta odmítnuta, dochází okamžikem odeslání potvrzovacího emailu Klientovi dle přechozího odstavce k uzavření Smlouvy. Uzavřením se smlouva o právní službě stává účinnou. Údaje, které Klient uvedl v objednávce, včetně nahraných dokumentů jako příloh, pak tvoří obsah Smlouvy.

5 Odměna a platební podmínky

5.1

Neprodleně po odeslání objednávky prostřednictvím Elektronického objednávkového formuláře je Klient přesměrován do Platební brány k provedení platby platební kartou. Po zaplacení jsou platební portál i plátce obratem informováni o provedené úhradě. Úspěšným provedením platby se objednávka považuje za přijatou.

5.2

Platba kartou je prováděna prostřednictvím Platební brány provozované Subdodavatelem ve spolupráci s Bankou. Údaje o Platební kartě poskytuje Zákazník pouze Bance, Advokátní kancelář ani Subdodavatel nemá k těmto údajům přístup.

5.3

Po úspěšném provedení platby kartou bude Klientovi vygenerováno potvrzení a odeslán daňový doklad o uhrazení Odměny za Právní služby. Klient souhlasí, že mu bude daňový doklad odeslán výhradně v elektronické podobě.

5.4

Konkrétní výše Odměny za poskytnutí Právních služeb je stanovena na Webu Advokátní kanceláře nebo bude předem sdělena Klientovi. Výše odměny je konečná, zahrnuje daň z přidané hodnoty v platné výši, ale nezahrnuje jiné daně, poplatky, správní poplatky, kolky nebo nepředpokládané náklady, které v průběhu poskytnutí Právních služeb mohou vzniknout. Tyto eventuální náklady budou Klientovi vyúčtovány následně.

5.5

V případě, že Právní služby poskytované Advokátní kanceláří budou zahrnovat zastupování Klienta v soudním, rozhodčím, správním či jiném obdobném řízení, v němž bude příslušným orgánem Klientu přiznána náhrada nákladů řízení, bude odměna Advokátní kanceláři zvýšena o přiznanou a protistranou uhrazenou náhradu nákladů řízení v souvislosti se zastupováním účastníka advokátem určenou podle příslušných právních předpisů.

6 Poskytování právních služeb

6.1

Advokátní kancelář poskytne Klientovi Právní službu podle platného práva na základě požadavků Klienta, které Klient uvede prostřednictvím Elektronického objednávkového formuláře za předpokladu, že nenastanou nepředpokládané okolnosti mimo sféru vlivu Advokátní kanceláře, které objektivně brání v poskytnutí Právní služby.

6.2

Právní služby budou poskytovány s náležitou péčí a s použitím potřebných odborných znalostí.

6.3

Klient bere na vědomí, že Advokátní kancelář vychází při poskytnutí Právních služeb z informací a dokumentů poskytnutých Klientem v Elektronickém objednávkovém formuláři, který Klient vyplňuje na Webu. Advokátní kancelář nemá povinnost si tyto informace ani Klientem předkládané dokumenty ověřovat. Advokátní kancelář neodpovídá Klientovi za případnou škodu způsobenou v důsledku nesprávného či neúplného poskytnutí informací nebo dokumentů uvedených ve formuláři. Klient je povinen poskytovat naší advokátní kanceláři veškerou potřebnou součinnost potřebnou k účinnému a hospodárnému poskytování právních služeb.

6.4

O všech skutečnostech, o nichž se dozví Advokátní kancelář v souvislosti s poskytováním Právních služeb, pro vyloučení pochybností včetně skutečností týkajících se podnikatelské činnosti Klienta, bude povinna zachovávat mlčenlivost. Této povinnosti může Advokátní kancelář zprostit pouze Klient. Advokátní kancelář se výslovně zavazuje zdržet se jakýchkoliv veřejných vyjádření k právním záležitostem týkajícím se Klienta. Povinnost Advokátní kanceláře zachovávat mlčenlivost není dotčena zpřístupněním informací, na které se tato povinnost vztahuje, v případech, kdy je takové zpřístupnění vyžadováno právními předpisy. Klient souhlasí s tím, že jakákoli informace, korespondence nebo dokumentace týkající se Klienta můžou být uchovávány elektronicky s využitím cloudových služeb a řešení třetích stran.

6.5

Právní služby a jejich výsledky poskytnuté Advokátní kanceláří jsou určeny pro výlučné použití Klienta a nesmí být předány třetím stranám bez našeho předchozího písemného souhlasu.

7 Skončení a výpoveď smlouvy

7.1

Smlouva zaniká jejím splněním, tj. splněním všech povinností Klienta i Advokátní kanceláře z ní vyplývajících.

7.2

Klient bere na vědomí, že Smlouvu o poskytování právních služeb může kdykoli i bez uvedení důvodu vypovědět. Bylo-li již před podáním výpovědi započato s poskytováním Právní služby, je Klient povinen uhradit část sjednané Odměny připadající na již poskytnutou část Právních služeb. Za částečné poskytnutí Právní služby je třeba považovat již shromažďování podkladů pro odpověď Klientovi, budou-li výstupy z této činnosti následně Klientovi poskytnuty.

7.3

Advokátní kancelář je oprávněna Smlouvu vypovědět v případech uvedených v § 20 odst. 1 až 3 zákona o advokacii.

7.4

Výpověď dle předchozích bodů musí být učiněna v písemné formě a musí být doručena druhé smluvní straně. Smlouva je vypovězena okamžikem doručení výpovědi. Tím není dotčeno právo Advokátní kanceláře ukončit tuto smlouvu v případech a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a povinnost Advokátní kanceláře činit neodkladné úkony v souladu s § 20 odst. 6 Zákona o advokacii.

8 Vadné plnění

8.1

Práva z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

8.2

Práva z vadného plnění či případné stížnosti (společně dále jen „reklamace“) mohou být Klientem uplatněny na adrese info@stuchlikova.com .

8.3

Reklamace musí vždy obsahovat označení Klienta, specifikaci poskytnuté Právní služby a popis konkrétních nedostatků. V případě uplatnění práva z vadného plnění musí být Klientem dále uvedeno, jaké konkrétní právo dle občanského zákoníku Klient uplatňuje.

8.4

Advokátní kancelář se zavazuje řešit reklamaci bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Po vyřízení reklamace bude Klient o způsobu jejího vyřízení vyrozuměn emailem.

9 Informace pro klienta – spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporů

9.1

Pro případ sporu s Advokátní kanceláří má Klient - Spotřebitel možnost obrátit se na Českou advokátní komoru za účelem mimosoudního řešení tohoto sporu. Internetová adresa České advokátní komory: www.cak.cz; poštovní adresa: Česká advokátní komora, Národní třída 16, Nové město, 110 00 Praha; email: epodatelna@cak.cz; datová schránka: n69admd.

10 Zpracování osobních údajů

10.1

Advokátní kancelář informuje Klienta, že jeho osobní údaje budou použity jen pro účel uzavření a plnění Smlouvy a plnění povinností ze Zákona o advokacii. Podrobnosti a práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou k dispozici na Webu Advokátní kanceláře.

11 Závěrečná ustanovení

11.1

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 8. 2020.

11.2

Právní vztahy Klienta a Advokátní kanceláře se řídí právem České republiky.