Soudní spory a vymáhání pohledávek

Právníci naší kanceláře mají rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v civilních řízeních před soudy všech stupňů. Nabízíme profesionalitu a důkladnost ve všech fázích sporné agendy, od počátečního stadia sporu, v němž analyzujeme fakta a zásadní právní otázky, přes plánování procesní taktiky, až do vlastního zastupování před soudem či rozhodčím orgánem.

Naše praxe sporné agendy zahrnuje všechny oblasti civilního práva, zejména pak práva občanského a obchodního, práva na ochranu duševního vlastnictví, práva na ochranu hospodářské soutěže a dalších. Máme zkušenosti se zastupováním klientů, mimo jiné i ve věcech náhrady škod, vymáhání pohledávek, bezdůvodného obohacení, neoprávněného užití autorského díla a neoprávněného užití průmyslových vzorů.

Právní služby související s vedením sporu zahrnují:

 • Důkladná právní analýza předmětu sporu
 • Zodpovězení zásadních právních otázek
 • Příprava procesní dokumentace, zejména žalob a vyjádření
 • Konzultace procesní taktiky s klientem
 • Zastupování klienta ve všech stupních řízení, včetně řízení exekučního
 • Vymáhání pohledávek

V souvislosti se spornou agendou nabízí naše kancelář i služby z oblasti správy a vymáhání pohledávek:

 • Komunikace s dlužníky
 • Příprava a administrace dlužních upomínek
 • Prověřování majetkové situace dlužníka a souvisejících obchodních vztahů
 • Zahájení a vedení soudních řízení vedoucích k pravomocnému přiznání nároku klienta
 • Zastupování klientů v soudních jednáních
 • Nařizování a vedení exekucí ve spolupráci s exekutorskými úřady

Sjednat bezplatnou první konzultaci