Licence poskytovatele služeb skupinového financování (crowdfunding)

Poskytovatelem služeb skupinového financování je právnická osoba usazená v Evropské unii, která poskytuje služby skupinového financování spočívající v párování zájmů investorů a vlastníků projektů na financování podnikání prostřednictvím využití platformy skupinového financování, které zahrnuje kteroukoli z těchto činností:

 • umožnění poskytování úvěrů (úvěrový crowdfunding);
 • umisťování převoditelných (investičních) cenných papírů a nástrojů přijatých pro účely skupinového financování vydaných vlastníky projektů bez pevného závazku a přijímání a předávání pokynů klientů týkajících se těchto cenných papírů a nástrojů (investiční crowdfunding).

Právní úprava

Podmínky pro činnost poskytovatele služeb skupinového financování stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky (nařízení).

Výjimky z nařízení

Nařízení se nevztahuje na:

 • služby skupinového financování poskytované vlastníkům projektů, kteří jsou spotřebiteli;
 • jiné služby související se službami skupinového financování, které jsou poskytovány v souladu s vnitrostátními právními předpisy;
 • nabídky skupinového financování s protiplněním vyšším než 5 000 000 EUR (vypočtené za období dvanácti měsíců).

Licenční řízení

Licence poskytovatelům služeb skupinového financování uděluje Česká národní banka (ČNB).

Náležitosti žádosti o udělení licence k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování stanoví čl. 12 nařízení. Mezi základní náležitosti patří:

 • program činnosti vymezující typy služeb skupinového financování, které žadatel hodlá poskytovat a platformu skupinového financování, kterou hodlá provozovat;
 • popis systémů správy, řízení a mechanismu vnitřní kontroly;
 • popis systémů, zdrojů a postupů pro kontrolu a ochranu systémů zpracování dat;
 • popis provozních rizik a obezřetnostních záruk;
 • informace o totožnosti fyzických osob ve vedoucím postavení poskytovatele, jejich bezúhonnosti, dobré pověsti, dostatečné znalosti a odborné dovednosti pro řízení poskytovatele;
 • informace o ovládajících osobách až po skutečné majitele.

Příprava žádosti a všech příloh je náročný proces, který může trvat i několik měsíců. ČNB žádost o udělení licence pro poskytovatele služeb skupinového financování do 25 pracovních dnů od obdržení přezkoumá z hlediska úplnosti a případně žadatele vyzve k jejímu doplnění. Následně má ČNB 3 měsíce na rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí licence. S ohledem na mimořádně krátkou lhůtu k vydání rozhodnutí lze nicméně očekávat, že licenční řízení budou přerušována a žadatelé vyzývání v rámci připomínek ČNB k úpravám licenční dokumentace, aniž by lhůta 3 měsíců běžela.

Do běží přechodné období, během kterého mohou stávající poskytovatelé služeb skupinového financování pokračovat v činnosti, kterou provozovali k , a to za dosavadních podmínek. Poté budou moci služby skupinového financování v působnosti nařízení poskytovat již pouze držitelé licence ČNB.

S ohledem na délku a složitost celého procesu získání licence ČNB pro poskytovatele služeb skupinového financování doporučujeme klientům začít situaci řešit co nejdříve.

Máte-li zájem o naše služby v oblasti udělování licencí poskytovatele crowdfundingu či jiných finančních služeb, kontaktujte nás na info@stuchlikova.com nebo na tel. +420 222 767 393 a domluvte si úvodní konzultaci.