Jak získat občanství České republiky po rodičích nebo prarodičích?

Mnoho občanů Československa opustilo zemi během světových válek, po komunistickém převratu v roce 1948, během invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, nebo během vlády komunistické strany. Většina z nich migrovala do Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Austrálie a Izraele. Potomci československých nebo českých emigrantů mají nyní šanci získat české občanství.

Dne 6. září 2019 nabyla účinnosti novela zákona o státním občanství České republiky, která umožňuje nové kategorii cizinců získat české občanství prohlášením. Předpoklady pro získání občanství jsou následující:

  1. daná osoba není občanem Slovenské republiky a
  2. rodič (rodiče) nebo prarodič (prarodiče) původně byl/byli, ale přestali být českými/československými občany kdykoli v období do 31. prosince 2013, s určitými výjimkami.

Skutečnost, zda jsou rodiče nebo prarodiče naživu, nehraje při určování způsobilosti pro české občanství žádnou roli. Rozhodující je schopnost prokázat příbuzenství s bývalým českým nebo československým občanem a dokázat, kdy a jak bývalý občan občanství pozbyl - obvykle prostřednictvím naturalizačního dokumentu při přijímání jiného státního občanství.

Rodiče mohou takové prohlášení učinit i za své nezletilé děti.

Zde je seznam dokumentů, které je ze zákona nutné přiložit k prohlášení:

  1. rodný list,
  2. oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera),
  3. rodné listy rodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,
  4. rodné listy prarodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství, nebo jejich úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,
  5. doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele nebo doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů.

Možnost zpětného získání občanství platí i pro české / československé občany, kteří jej ztratili před koncem roku 2013, pokud měli na území ČR trvalý pobyt.

Pokud máte zájem o získání českého občanství, kontaktujte nás na info@stuchlikova.com a domluvte si úvodní konzultaci s našimi imigračními specialisty, během níž podrobně prodiskutujete svoji současnou situaci, možná řešení a dohodnete se na dalších krocích postupu.