Jak získat postavení výhradního dodavatele pro trh Evropské unie

Omezení hospodářské soutěže ve smyslu kartelových dohod nebo monopolů je zákonem postihováno, avšak v oblasti duševního vlastnictví je možné nabýt postavení obdobné monopolnímu, a to výhradním právem k určitému duševnímu vlastnictví.

Ať se jedná o autorská díla, práva k ochranným známkám, patentům či užitným vzorům, tato opravňují jejich vlastníka k výhradnímu nakládání s daným duševním vlastnictvím. Proti tomuto monopolu částečně stojí institut vyčerpání práv z duševního vlastnictví.

O které právo se v případě distribuce jedná? O uvedení výrobku, který dané duševní vlastnictví nese, na trh. Vlastník práva duševního vlastnictví nebo osoba, která od něj dostala licenci, tak je jediným distributorem pro konkrétní trh, v našem případě pro trh Evropské unie, a jako takový může bránit dovozu veškerých produktů nesoucích dané právo duševního vlastnictví na trh z jiných zdrojů.

Zajímá Vás, jak si zajistit výhradní postavení na trhu? Uvádí někdo neoprávněně na trh produkty nesoucí duševní vlastnictví, ke kterému držíte výlučná práva? Kontaktujte nás k sjednání bezplatné konzultace ve věci duševního vlastnictví a zjistěte, jak Vám může duševní vlastnictví pomoci ve Vašem podnikání.

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více