Vedoucí orgán investičního zprostředkovatele

Advokátní kancelář STUCHLÍKOVÁ & PARTNERS se dlouhodobě zabývá poradenstvím v oblasti licence pro Investičního zprostředkovatele. Níže shrnujeme základní požadavky, které musí splnit členové vedoucího orgánu / statutárního orgánu investičního zprostředkovatele.

Obecné požadavky

 1. Členem vedoucího orgánu IZ může být pouze fyzická osoba.
 2. IZ musí mít alespoň 2 členy vedoucího orgánu, kteří budou skutečně řídit zprostředkovatelskou činnost.
 3. Členové vedoucího orgánu IZ musí být důvěryhodní.
 4. Člen vedoucího orgánu IZ může současně zastávat funkce v orgánech jiných právnických osob jen tehdy, pokud má nadále dostatečné časové kapacity pro plnění povinností v orgánu IZ vzhledem k povaze, rozsahu a složitosti jeho činností a s přihlédnutím k individuálním okolnostem.
 5. IZ musí zabezpečit mj. dostatečnou individuální odbornost členů vedoucího orgánu i to, aby byla zajištěna dostatečná odbornost vedoucího orgánu jako celku. Každý člen by pak měl mít dostatek odborných znalostí, dovedností a zkušeností, aby rozuměl činnostem IZ, včetně souvisejících hlavních rizik. U všech osob ve vedoucím orgánu IZ je nutná dostatečná znalost postupů IZ v rozsahu potřebném pro jeho řízení a kontrolu.

Odborné požadavky

Na vedoucí osoby investičního zprostředkovatele jsou kladeny následující požadavky odborné způsobilosti (blíže konkretizovány v § 14b ZPKT):

 1. Všeobecné znalosti

  Prokazují se vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.

 2. Odborné znalosti a dovednosti

  Prokazují se osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky. Odbornou zkoušku musí složit každý, kdo jedná se zákazníky nebo je za jednání se zákazníky za IZ zodpovědný. Odbornou zkoušku tedy musí složit alespoň jeden člen vedoucího orgánu IZ, přičemž ostatní členové vedoucího orgánu bez zkoušky musí mít jasně vymezenou působnost v rámci řídicího systému IZ tak, aby pro ně nebyla zkouška povinná. V praxi však bývá obecně doporučováno, aby odbornou zkoušku složili všichni členové vedoucího orgánu, a to s ohledem na to, že v rámci žádosti o oprávnění k činnosti IZ ČNB v licenčním řízení vždy u každého člena vedoucího orgánu IZ zkoumá, zda (i) je doloženo osvědčení o složení odborné zkoušky, nebo (ii) je doloženo, že se na danou osobu povinnost složit odbornou zkoušku nevztahuje, a to např. na základě návrhu vnitřního předpisu upravujícího organizační uspořádání.

  Zároveň je potřeba upozornit, že podle zákona o podnikání na kapitálových trzích platí, že osoby ve vedoucím orgánu mají odpovědnost určovat strategii, cíle a celkové směřování IZ a sledovat a dohlížet na rozhodovací procesy na úrovni vedení IZ, tj. včetně odpovědnosti za obchodní vedení IZ. Rovněž z tohoto důvodu pak nemusí být v praxi jednoduché vyhnout se povinnosti složit odbornou zkoušku u všech členů vedoucího orgánu IZ. Po vzoru jiných regulací (např. regulace spotřebitelských úvěrů a regulace distribuce pojistných produktů) se ČNB v praxi stále spíše drží názoru, že k situacím, kdy člen vedoucího orgánu se přímo nepodílí na poskytování investičních služeb nebo není zodpovědný za jednání se zákazníky v rámci vymezení řídícího a kontrolního systému IZ, může docházet zejména v případě právnických osob s víceúrovňovou organizační strukturou a širokým předmětem činnosti.

 3. Manažerská praxe

  Za dostatečnou manažerskou praxi považuje ČNB zpravidla alespoň dvouletou činnost v řídicí funkci v právnické osobě, kde lze získat zkušenosti přiměřené pro vedení subjektu, v němž hodlá posuzovaná osoba působit (zejména vzhledem k velikosti, organizační struktuře a předmětu podnikání této právnické osoby).

 4. Odborná praxe na finančním trhu

  Za dostatečnou odbornou praxi na finančním trhu pro vedoucí osobu poskytovatele finančních služeb považuje ČNB praxi v době trvání nejméně 3 let. Zde se zohledňují zejména předchozí činnosti investičního zprostředkovatele, vázaného zástupce, popř. i jiné činnosti na finančním trhu spočívající ve zprostředkování jiných než investičních nástrojů (s ohledem na požadavek vyváženosti odbornosti u všech členů však nelze spoléhat na splnění tohoto požadavku zprostředkováním jiných než investičních nástrojů u všech členů).

 5. Působení na finančním trhu

  V rámci tohoto požadavku pak ČNB ověřuje, zda u člena vedoucího orgánu IZ v minulosti nenastala situace, že by daný člen pochybil při výkonu svých řídících, organizačních, systémových či kontrolních funkcí, zejména nezajištěním vytvoření potřebných systémů, funkcí či postupů v určité společnosti.

Jak Vám můžeme pomoci?

Máte-li zájem o bližší informace ohledně licence pro investičního zprostředkovatele nebo o jiné služby v oblasti licencí ČNB a finančního práva, neváhejte nás kontaktovat na info@stuchlikova.com nebo na +420 222 767 393 a domluvte si bezplatnou úvodní konzultaci.

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více