Nová úprava poskytování spotřebitelského úvěru dle zákona o spotřebitelském úvěru

Dne 5. 8. 2016 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 100 pod číslem 257/2016 nový zákon o spotřebitelském úvěru (dále jen „Zákon“). Tento Zákon v souladu s ustanovením § 179 nabude účinnosti dne 1. 12. 2016 a zavádí do českého právního systému zcela novou úpravu podnikání v oblasti poskytování spotřebitelského úvěru.

Subjekty, které tuto činnost poskytují na základě živnostenského oprávnění, budou nově povinny poskytovat tyto služby na základě oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů (dále jen „Licence“), přičemž žádost o oprávnění se podává České národní bance (dále jen „ČNB“).

Žádost o udělení oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů

Každý z výše zmíněných subjektů je dle ustanovení § 169 Zákona oprávněn provozovat tuto činnost do té doby, než ČNB rozhodne o žádosti o udělení Licence. Nejdéle však do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona (tzn. do 31. 5. 2018). To platí ovšem pouze za předpokladu, že takový subjekt podá ČNB žádost o udělení Licence nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Zákona, tedy do 28. 2. 2017. Marným uplynutím této lhůty oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru zanikne.

Po podání žádosti má ČNB dle § 169 Zákona k dispozici patnáctiměsíční lhůtu pro správní řízení, během které rozhodne o udělení či neudělení Licence.

Subjekty, které spotřebitelské úvěry budou chtít začít poskytovat teprve po nabytí platnosti Zákona, mohou žádost o udělení Licence podat také, přičemž v jejich případě může trvat správní řízení vedené ČNB dle § 11 Zákona maximálně 4 měsíce.

Kapitál žadatele

Subjekty, které již podnikají nebo chtějí podnikat v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů, musí pro obdržení Licence splnit podmínky stanovené Zákonem. Jednou z nich je i podmínka minimálního počátečního kapitálu žadatele, jež činí 20 000 000,- Kč, přičemž žadatel je povinen tímto kapitálem disponovat již před zahájením řízení, během jeho činnosti nesmí klesnout pod tuto úroveň a musí dodržovat kapitálovou přiměřenost ve výši 5 %.

Během řízení o udělení Licence musí žadatel předložit dokumenty prokazující průhledný a nezávadný původ jeho finančních zdrojů, přičemž podmínku průhledného a nezávadného původu finančních zdrojů musí splňovat i ovládající osoba žadatele.

Odborná způsobilost a důvěryhodnost osob

Nebankovní subjekty poskytující spotřebitelské úvěry budou povinny zajistit odbornou způsobilost a prokázat důvěryhodnost svých zaměstnanců, zprostředkovatelů, vázaných zástupců i své vlastní osoby.

Odborná způsobilost je Zákonem dělena do následujících kategorií:

 • všeobecné znalosti – dokazují se vysvědčením o maturitní zkoušce či dokladem o vyšším vzdělání,
 • odborné znalosti a dovednosti – prokazují se osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle Zákona, přičemž tyto znalosti a dovednosti jsou blíže specifikovány v § 60 odst. (4).

Důvěryhodnost prokazují osoby prohlášením a zároveň za pomoci dokladu, který obsahuje osobní údaje nezbytné k opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů a údaje týkající se dosavadní činnosti žadatele, a to v případě fyzické osoby zejména:

 • rozhodnutí o uložení sankce za správní delikt související s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelskou činností této osoby,
 • rozhodnutí o pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti,
 • odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby,
 • rozhodnutí o vyloučení z profesního sdružení, komory nebo asociace,
 • skutečností o její důvěryhodnosti v rozsahu podle § 72 odst. 2 Zákona.

Taktéž nesmí být v posledních 5 letech vydáno ohledně majetku osoby rozhodnutí o úpadku nebo jí nesmí být v posledních 5 letech odebráno oprávnění k činnosti pro porušení podmínek stanovených zákonem.

Zároveň nesmí být osoba členem správní rady, statutárního nebo dozorčího orgánem právnické osoby, ohledně které bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, na jejíž majetek byl vyhlášen konkurs, nebylo možné z jejího majetku uhradit případné insolvenční řízení, nebo byl konkurs na její majetek zrušen z toho důvodu, že byl nepostačující.

Tyto podmínky musí splňovat kromě žadatele i všechny jeho ovládající osoby, přičemž u právnických osob se důvěryhodnost posuzuje obdobně jako u fyzických.

Vnitřní předpisy

Dle § 15 musí nebankovní poskytovatel spotřebního úvěru vypracovat a dodržovat postupy a pravidla, které musí být přiměřené povaze, rozsahu a složitosti činností nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru a musí zajišťovat řádné a plynulé poskytování spotřebitelského úvěru.

Mezi takové postupy a pravidla patří např.:

 • řádné administrativní a účetní postupy,
 • pravidla vnitřní a vnější komunikace,
 • pravidla a postupy pro posuzování úvěruschopnosti spotřebitele,
 • pravidla pro jednání se spotřebiteli, kteří jsou v prodlení,
 • pravidla pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů,

a další dle § 15 odst. (2).

Závěr

Vzhledem k tomu, že subjekty, které v současnosti poskytují spotřebitelské úvěry, musí podat žádost o Licenci nejpozději do 28. 2. 2017, důrazně doporučujeme, aby s její přípravou nikterak neotálely, jelikož musí splnit mnoho povinností, mezi které patří například zajištění minimálního počátečního kapitálu či příprava vnitřních předpisů.

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více