Směnárna

Kromě bank a finančních institucí, může směnárenskou činnost vykonávat i jakákoliv jiná fyzická nebo právnická osoba, která získá povolení k provozování směnárenské činnosti od České národní banky, jako takzvaný směnárník.

Česká národní banka povolení udělí, jestliže žadatel

 • má sídlo, podnik nebo organizační složku podniku na území České republiky,
 • je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i vedoucí osoby a skuteční majitelé žadatele (Kdo je skutečným majitelem je uvedeno níže),
 • vedoucí osoby žadatele, které skutečně řídí provozování směnárenské činnosti, dosáhly středního vzdělání s maturitní zkouškou a
 • dosáhl věku 18 let a má plnou způsobilost k právním úkonům, je-li jím fyzická osoba.

Skutečným majitelem se rozumí

 • fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku žadatele; nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob,
 • fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem nebo společníky disponuje více než 25 % hlasovacích práv podnikatele; disponováním s hlasovacími právy se rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení, bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou,
 • fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích práv žadatele, nebo
 • fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti žadatele․

Registr směnárníků

Registr směnárníku vede Česká národní banka a zapisují se zde zákonem stanovené údaje o směnárnách, které jsou uveřejněny na internetových stránkách ČNB:

 • u fyzické osoby obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu bydliště nebo sídla a identifikační číslo osoby,
 • u právnické osoby obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby,
 • datum vzniku oprávnění provozovat směnárenskou činnost a
 • datum zániku nebo odnětí povolení k činnosti směnárníka.

S čím vám můžeme pomoci?

Chcete si založit směnárnu a potřebujete pomoct? Detailnější informace Vám rádi poskytneme při osobní schůzce nebo telefonicky na tel. čísle +420 222 767 393 nebo na emailu info@stuchlikova.com .

Sjednat konzultaci nebo zjistit více