Povinnosti alternativních fondů (minifondů) dle § 15 ZISIF po zápisu do seznamu vedeného Českou národní bankou

Po úspěšném zápisu alternativního fondu (minifondu) dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“) do seznamu správců alternativních fondů vedeného Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) nastupují nové povinnosti, na které by se každý správce alternativního fondu měl předem připravit a počítat s jejich plněním.

Sběrný systém ČNB SDAT

Předně by správce alternativního fondu po svém zápisu do seznamu ČNB měl požádat o registraci do sběrného systému ČNB SDAT a současně si pořídit vhodný certifikát pro podepsání odevzdávaných hlášení. Nedoporučujeme plnění této povinnosti zbytečně odkládat na dobu, kdy bude nezbytné odevzdat hlášení, máme zkušenost, že pak zcela zbytečně dochází k prodlení s plněním povinností.

Pravidelný reporting na ČNB

Získané údaje správce alternativního fondu využije při plnění své povinnosti při každoročním podávání hlášení OFZ (ČNB) 36-01 „Hlášení obhospodařovatele ve smyslu čl. 3(3) AIFMD“ a OFZ (ČNB) 37-01 „Hlášení o obhospodařovaném fondu ve smyslu čl. 3(3) AIFMD“ (dále jen „výkazy“). Tyto výkazy je správce alternativního fondu povinen odevzdat každý rok vždy nejpozději do 30. ledna. Výkazy lze řádně odevzdat pouze prostřednictvím sběrného systému ČNB SDAT.

Oznamování změn na ČNB

Správce alternativního fondu je povinen ČNB také oznamovat všechny změny, k nimž u něj došlo.

AML

Mimo povinnosti spojené s výkaznictvím je správce alternativního fondu nově od 1. 1. 2021 povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti praní špinavých peněz a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML“). Správce alternativního fondu je v souladu s § 21 AML povinen vypracovat Systém vnitřních zásad a předložit jej do 60 dní od okamžiku, kdy se stane povinnou osobou, ČNB. Nesplnění této povinnosti může být sankcionováno pokutou až do výše 1 000 000 CZK.

Propagační sdělení

Mezi další povinnosti správce alternativního fondu patří povinnost informovat o skutečnosti, že správce alternativního fondu není osobou spadající pod dohledovou činnost ČNB, a neoslovovat veřejnost s nabídkou investování do alternativního fondu.

Dodržování limitů pro hodnotu spravovaného majetku

Za účelem dodržování stanovených limitů pro správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním je správce alternativního fondu povinen zavést interní postupy pro pravidelné sledování hodnoty spravovaného majetku a dodržování stanovených limitů.

Nevíte-li si rady s plněním jakékoliv z povinností uložených správci alternativního fondu, kontaktujte nás na info@stuchlikova.com nebo na tel. +420 222 767 393 a velmi rádi Vám s plněním povinností budeme nápomoci. Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti s přípravou výkazů pro ČNB a plněním povinností vyplývajících z AML.

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více