Poškozování pověsti podnikatele na sociálních sítích a diskuzních fórech

V nedávné době jsme řešili případy, kdy byli naši klienti poškozováni svými konkurenty prostřednictvím reklamy a příspěvků na sociálních sítích a diskuzních fórech.

Česká právní úprava obsahuje nemálo institutů, které chrání podnikatele před takovýmto závadným jednáním a kterými je možné se bránit.

Ochrana dobré pověsti právnické osoby poskytuje ochranu před neoprávněným zásahem do práva k názvu právnické osoby, před zpochybněním tohoto práva a proti zásahu do pověsti právnické osoby.

Nekalá soutěž zakazuje jednání, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům (konkurenci) nebo zákazníkům. Patří sem například klamavá reklama, nepřípustná srovnávací reklama, klamavé označování zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti a zlehčování.

Konkurence v daném případě zasahovala také do autorských práv a práv průmyslového vlastnictví našeho klienta. Může se stát, že konkurence začne kopírovat názvy produktů nebo jejich design, čímž může porušit jak autorské právo, tak zasáhnout do práva k ochranným známkám nebo průmyslovým vzorům.

Osoba, do jejíž práv bylo zasaženo, se může domáhat zejména zdržení se takového jednání, odstranění následku závadného stavu, přiměřeného zadostiučinění, náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení. U porušení autorských práv se výše škody určuje podle odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem a výše bezdůvodného obohacení činí dvojnásobek této odměny. Při porušení průmyslových práv je souhrnná nárokovatelná peněžitá částka určena dvojnásobkem výše licenčního poplatku.

Co se týká přestupků, zákon o ochraně spotřebitele definuje nekalé obchodní praktiky. Nekalou obchodní praktikou označujeme takový přestupek, který spočívá v jednání, které je způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, jemuž je určeno. Dozor nad nekalými obchodními praktikami vykonává Česká obchodní inspekce, která může ukládat pokuty až v řádech milionů korun.

Výše uvedeným jednáním se konkurence může dopustit i trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, trestného činu pomluvy a trestného činu porušení autorského práva.

V advokátní kanceláři STUCHLÍKOVÁ & PARTNERS se touto problematikou dlouhodobě zabýváme. Kontaktujte nás na info@stuchlikova.com a domluvte si úvodní bezplatnou konzultaci.

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více