Pojišťovací zprostředkovatel

Pojišťovacím zprostředkovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba která je na základě licence ČNB, oprávněna poskytovat služby na finančním trhu.

Kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů

Vlivem novely zákona o distribuci pojištění a zajištění, došlo ke změně a zjednodušení kategorizace zprostředkovatelů. Nyní tak rozlišujeme tři základní kategorie:

  1. samostatný zprostředkovatel – má nejširší oprávnění, na základě jedné licence od ČNB může vykonávat činnost jako agent, pokud zastupuje pojišťovnu nebo jako makléř, pokud zastupuje klienta.
  2. vázaný zástupce – na základě zápisu v registru může zastupovat pouze jednu pojišťovnu či samostatného zprostředkovatele. Se zastoupeným musí mít uzavřenou písemnou smlouvu.
  3. doplňkový pojišťovací zprostředkovatel – může, na základě registrace, poskytovat pouze pojištění které je doplňkovou službou k poskytované službě nebo dodávanému zboží, a to pouze jako svou doplňkovou činnost. Tuto činnost může vykonávat pro více zastoupených se kterými uzavřel smlouvu.

Podmínky pro získání oprávnění samostatného zprostředkovatele

Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele žadateli, jestliže:

  1. má sídlo na území České republiky,
  2. je **důvěryhodný**; je-li žadatelem právnická osoba, důvěryhodnost prokazuje člen statutárního orgánu nebo jiná osoba s obdobnou působností; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající osoba žadatele, který je právnickou osobou. Důvěryhodností osoby se rozumí její bezúhonnost a profesní a podnikatelská integrita. Obecně se pak při posuzování důvěryhodnosti, vychází z absence negativních zpráv,
  3. je **odborně způsobilý**; je-li žadatelem právnická osoba, odbornou způsobilost prokazuje člen statutárního orgánu nebo jiná osoba s obdobnou působností, pokud tyto osoby skutečně řídí distribuci pojištění nebo zajištění nebo mají být za tuto činnost odpovědny. Za odborně způsobilou osobu se považuje osoba, která má dostatečné znalosti, zkušenosti s působením na finančním trhu a u vedoucích pozic i dostatečné řídící zkušenosti,
  4. má sjednané povinné pojištění a, bude-li žadatel oprávněn přijímat pojistné, zprostředkovávat výplatu pojistného plnění nebo jiného plnění z pojištění, udržovat trvale likvidní finanční jistotu ve výši 4 % z přijatého ročního pojistného, nejméně však ve výši odpovídající hodnotě 18 750 EUR, nebo používat pro převody pojistného a pojistného plnění výhradně účet pojišťovny nebo zvlášť k tomu zřízený a od vlastního hospodaření oddělený účet u banky,
  5. údaje o osobě žadatele uvedené v žádosti umožňují identifikaci žadatele v příslušném základním registru,
  6. není samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem, doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, než je Česká republika,
  7. úzké propojení žadatele s jinou osobou nebo přímý nebo nepřímý podíl jiné osoby převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žadatele nebrání ani nebude bránit účinnému výkonu dohledu nad samostatným zprostředkovatelem; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem, nebo přímém nebo nepřímém podílu takové osoby převyšujícím 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žadatele, nesmějí právní řád takového státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad samostatným zprostředkovatelem.

Proces, délka trvání oprávnění a jeho obnovení

Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele lze podat pouze elektronicky. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek provozování činnosti samostatného zprostředkovatele stanovených tímto zákonem a sdělení, které osoby jsou úzce propojeny s žadatelem, nebo mají přímý nebo nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žadatele a výši takového podílu. K žádosti se připojí doklady osvědčující splnění těchto podmínek.

Vyhoví-li Česká národní banka žádosti v plném rozsahu, zapíše samostatného zprostředkovatele do registru. Rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje. Rozhodnutí nabývá právní moci okamžikem zápisu samostatného zprostředkovatele do registru. O zápisu samostatného zprostředkovatele do registru Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje žadatele.

Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl samostatný zprostředkovatel zapsán do registru.

Česká národní banka samostatnému zprostředkovateli prodlouží oprávnění k činnosti vždy o dalších 12 měsíců po zaplacení správního poplatku ve výši 5 000 Kč.

Jak Vám můžeme pomoci?

Zaujal Vás náš článek o pojišťovacích zprostředkovatelích? Detailnější informace Vám rádi poskytneme na bezplatné první konzultaci, telefonicky na tel. čísle +420 222 767 393 nebo na emailu info@stuchlikova.com .

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více