Pojišťovací zprostředkovatel

6. 3. 2019

Pojišťovacím zprostředkovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba která je na základě licence ČNB, oprávněna poskytovat služby na finančním trhu.

Kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů

Vlivem novely zákona o distribuci pojištění a zajištění, došlo ke změně a zjednodušení kategorizace zprostředkovatelů. Nyní tak rozlišujeme tři základní kategorie:

  1. samostatný zprostředkovatel – má nejširší oprávnění, na základě jedné licence od ČNB může vykonávat činnost jako agent, pokud zastupuje pojišťovnu nebo jako makléř, pokud zastupuje klienta.
  2. vázaný zástupce – na základě zápisu v registru může zastupovat pouze jednu pojišťovnu či samostatného zprostředkovatele. Se zastoupeným musí mít uzavřenou písemnou smlouvu.
  3. doplňkový pojišťovací zprostředkovatel – může, na základě registrace, poskytovat pouze pojištění které je doplňkovou službou k poskytované službě nebo dodávanému zboží, a to pouze jako svou doplňkovou činnost. Tuto činnost může vykonávat pro více zastoupených se kterými uzavřel smlouvu.

Podmínky pro získání oprávnění samostatného zprostředkovatele

Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele žadateli, jestliže:

  1. má sídlo na území České republiky,
  2. je **důvěryhodný**; je-li žadatelem právnická osoba, důvěryhodnost prokazuje člen statutárního orgánu nebo jiná osoba s obdobnou působností; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající osoba žadatele, který je právnickou osobou. Důvěryhodností osoby se rozumí její bezúhonnost a profesní a podnikatelská integrita. Obecně se pak při posuzování důvěryhodnosti, vychází z absence negativních zpráv,
  3. je **odborně způsobilý**; je-li žadatelem právnická osoba, odbornou způsobilost prokazuje člen statutárního orgánu nebo jiná osoba s obdobnou působností, pokud tyto osoby skutečně řídí distribuci pojištění nebo zajištění nebo mají být za tuto činnost odpovědny. Za odborně způsobilou osobu se považuje osoba, která má dostatečné znalosti, zkušenosti s působením na finančním trhu a u vedoucích pozic i dostatečné řídící zkušenosti,
  4. má sjednané povinné pojištění a, bude-li žadatel oprávněn přijímat pojistné, zprostředkovávat výplatu pojistného plnění nebo jiného plnění z pojištění, udržovat trvale likvidní finanční jistotu ve výši 4 % z přijatého ročního pojistného, nejméně však ve výši odpovídající hodnotě 18 750 EUR, nebo používat pro převody pojistného a pojistného plnění výhradně účet pojišťovny nebo zvlášť k tomu zřízený a od vlastního hospodaření oddělený účet u banky,
  5. údaje o osobě žadatele uvedené v žádosti umožňují identifikaci žadatele v příslušném základním registru,
  6. není samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem, doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, než je Česká republika,
  7. úzké propojení žadatele s jinou osobou nebo přímý nebo nepřímý podíl jiné osoby převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žadatele nebrání ani nebude bránit účinnému výkonu dohledu nad samostatným zprostředkovatelem; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem, nebo přímém nebo nepřímém podílu takové osoby převyšujícím 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žadatele, nesmějí právní řád takového státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad samostatným zprostředkovatelem.

Proces, délka trvání oprávnění a jeho obnovení

Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele lze podat pouze elektronicky. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek provozování činnosti samostatného zprostředkovatele stanovených tímto zákonem a sdělení, které osoby jsou úzce propojeny s žadatelem, nebo mají přímý nebo nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žadatele a výši takového podílu. K žádosti se připojí doklady osvědčující splnění těchto podmínek.

Vyhoví-li Česká národní banka žádosti v plném rozsahu, zapíše samostatného zprostředkovatele do registru. Rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje. Rozhodnutí nabývá právní moci okamžikem zápisu samostatného zprostředkovatele do registru. O zápisu samostatného zprostředkovatele do registru Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje žadatele.

Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl samostatný zprostředkovatel zapsán do registru.

Česká národní banka samostatnému zprostředkovateli prodlouží oprávnění k činnosti vždy o dalších 12 měsíců po zaplacení správního poplatku ve výši 5 000 Kč.

Jak Vám můžeme pomoci?

Zaujal Vás náš článek o pojišťovacích zprostředkovatelích? Detailnější informace Vám rádi poskytneme na bezplatné první konzultaci, telefonicky na tel. čísle +420 222 767 393 nebo na emailu info@stuchlikova.com.

Sjednat bezplatnou první konzultaci