Oznamovací povinnost u osvobozených příjmů nad 5 000 000 Kč

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob, v případě, že byl některý z příjmů, jež je od daně z příjmu osvobozen, vyšší než 5 000 000 Kč, jsou nově povinni oznámit tuto skutečnost příslušnému správci daně, a to do 31. 3. 2016.

Tedy obdržel-li někdo za zdaňovací období 2015 příjem např. z prodeje uměleckého díla vyšší než 5 000 000 Kč, je povinen tuto skutečnost oznámit příslušnému finančnímu úřadu. Limit se posuzuje za každý jednotlivý příjem samostatně.

Povinnost oznámit osvobozený příjem se nevztahuje na ten, o němž může údaje správce daně zjistit z katastru nemovitostí České republiky (typicky tedy příjmy z prodeje nemovitostí).

V oznámení je poplatník povinen uvést výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl (§38v zák. č. 586/1992 Sb.).

Za neoznámení osvobozeného příjmu do konce lhůty pro podání daňového přiznání hrozí poplatníkovi pokuta a to ve výši (§38w zák. č. 586/1992 Sb.):

  • 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník tuto povinnost splní v náhradní lhůtě poté, co byl k tomu vyzván, nebo
  • 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě.

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více