Ochrana designu výrobku - průmyslové vzory

Vytvořili jste originální design / vzhled výrobku a rádi byste jej chránili před kopírováním?

Jednou z možností je ochrana prostřednictvím průmyslového vzoru.

Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu. Výrobkem je průmyslově nebo řemeslně vyrobený prostorový nebo plošný předmět. Průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu.

Design produktu je tak možné zaregistrovat jako průmyslový vzor. Případně, pokud není zaregistrován, požívá na území Evropské unie ochranu pro první 3 roky od jeho zveřejnění v Evropské unii jako nezapsaný průmyslový vzor.

Zápis průmyslového vzoru poskytuje jeho vlastníkovi výlučné právo užívat průmyslový vzor, bránit třetím osobám užívat jej bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru jiným osobám nebo na ně právo na průmyslový vzor převést. Užíváním průmyslového vzoru se rozumí zejména výroba, nabízení, uvedení na trh, dovoz, vývoz nebo užívání výrobku, ve kterém je tento průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován, nebo skladování takového výrobku k uvedeným účelům. Průmyslový vzor je zapsán na 5 let, s možností postupného prodlužování o 5 let až na celkem 25 let ochrany.

Průmyslové vzory se, obdobně jako ochranné známky, zapisují taktéž pro konkrétní kategorie výrobků podle Locarnské dohody zřizující Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory, nicméně toto třídění je pouze administrativního charakteru a nemá vliv na rozsah ochrany.

Pokud jde o rozsah ochrany průmyslového vzoru, v konkrétních případech je důležitá míra odlišení od registrovaného průmyslového vzoru. Průmyslové vzory se považují za shodné, jestliže se liší pouze nepodstatně, kdy Váš design nezapůsobí na informovaného uživatele jiným celkovým dojmem. Informovaným uživatelem je podle judikatury uživatel, který vykazuje nikoli průměrnou pozornost, ale i zvláštní ostražitost, ať už z důvodu své osobní zkušenosti či rozsáhlé znalosti daného odvětví, a ačkoli není návrhářem či technickým odborníkem, zná různé průmyslové vzory existující v dotyčném odvětví, má určitý stupeň znalostí prvků, které tyto průmyslové vzory obvykle obsahují, a v důsledku svého zájmu o dotyčné výrobky vykazuje při jejich užívání relativně vysoký stupeň pozornosti. Informovaný uživatel tak bude například osoba, která se dlouhodobě pohybuje v daném odvětví a je schopna si všimnout určitých odlišností.

Byla-li zásahem do práva k průmyslovému vzoru způsobena škoda, má vlastník průmyslového vzoru právo na její náhradu. Byla-li tímto zásahem způsobena nemajetková újma, má vlastník průmyslového vzoru právo na přiměřené zadostiučinění, které může spočívat i v peněžitém plnění. Dále má právo na vydání bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva. Vlastník také může požadovat, aby soud nařídil ohrožovateli či porušovateli zničit výrobky, jejichž výrobou nebo uvedením na trh došlo k ohrožení nebo porušení práva.

Vytvořili jste průmyslový vzor a přáli byste si jej ochránit a užívat výhod, které registrace průmyslového vzoru naskýtá? Ozvěte se nám ke sjednání bezplatné úvodní konzultace a naši odborníci s Vámi prodiskutují komplexní řešení ochrany Vašeho duševního vlastnictví.

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více