Nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru a žádost o udělení oprávnění k jejich činnosti

Dle zákona č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru (dále jen „Zákon“), již nebude možné poskytovat spotřebitelské úvěry pouze na základě živnostenského oprávnění, ale jeho držitelé budou muset pro pokračování svojí činnosti zažádat o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru (dále jen „Licence“). Pro jeho udělení musí subjekty, které budou chtít poskytovat spotřebitelské úvěry, splnit podmínky předepsané Zákonem a jeho prováděcími vyhláškami připravenými Českou národní bankou (dále jen „ČNB“).

Podmínky udělení Licence a její trvání

Podmínky udělení Licence jsou specifikovány v § 10 Zákona. Konkrétně udělí ČNB Licenci žadateli pokud:

 • je akciovou společností, evropskou společností, nebo společností s ručením omezeným,
 • má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky,
 • je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající osoba žadatele,
 • je odborně způsobilý,
 • má zřízenu dozorčí radu s takovými pravomocemi, jako jsou pravomoci dozorčí rady akciové společnosti podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev, je-li společností s ručením omezeným,
 • má počáteční kapitál alespoň ve výši 20 000 000,- Kč, přičemž musí dodržovat kapitálovou přiměřenost ve výši 5 %,
 • splňuje požadavky na výkon činnosti podle § 15 (viz níže „Další požadavky na výkon činnosti“),
 • je jeho plán obchodní činnosti v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů podložený reálnými ekonomickými propočty,
 • návrh pravidel jednání se zájemci o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru splňuje požadavky stanovené Zákonem,
 • má průhledný a nezávadný původ finančních zdrojů; podmínku průhledného a nezávadného původu finančních zdrojů musí splňovat i ovládající osoba žadatele, a
 • údaje uvedené v žádosti umožňují identifikaci žadatele v příslušném základním registru.

Pokud ČNB ve správním řízení shledá, že žadatel splňuje veškeré podmínky stanovené Zákonem, zapíše žadatele do registru nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru, přičemž udělená Licence je platná následujících 5 let. Pokud vlastník licence během této doby zaplatí správní poplatek, bude mu lhůta dle § 12 Zákona automaticky prodloužena o dalších 5 let.

Náležitosti žádosti o udělení Licence

Žádost o udělení Licence musí dle prováděcího předpisu Zákona, konkrétně návrhu vyhlášky ČNB o žádostech, oznámeních a informacích podle zákona o spotřebitelském úvěru, obsahovat následující náležitosti:

 • předmět činnosti žadatele v rozsahu podle skupin odbornosti podle Zákona1,
 • předpokládaný den zahájení činnosti, pokud nemá být činnost zahájena dnem zápisu,
 • identifikační údaje ovládajících osob.

Žádost musí také obsahovat následující přílohy týkající se žadatele:

 1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podnikatelů ne starší 3 měsíců, je-li žadatel zapsán,
 2. prohlášení o splnění podmínky důvěryhodnosti, které obsahuje údaje o dosavadní činnosti, zejména o:
  • uložení sankce za správní delikt,
  • pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti,
  • odmítnutí udělení souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby,
  • vyloučení z profesního sdružení, komory nebo asociace,
  • důvěryhodnosti vedoucích osob žadatele a
  • jiných skutečnostech s dopadem na důvěryhodnost, např. opakované přestupky na úseku majetku páchané mimo rámec podnikatelské činnosti,
 3. doklad o bezúhonnosti, případně jiný rovnocenný doklad,
 4. seznam osob, které jsou statutárním orgánem, členem statutárního orgánu žadatele a členem dozorčího orgánu žadatele, anebo osob s obdobnou působností, včetně identifikačních údajů,
 5. fyzická osoby uvedené v bodě d) předloží
  • prohlášení o splnění podmínky důvěryhodnosti,
  • doklad o bezúhonnosti a
  • doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti podle § 59 zákona,
 6. právnické osoby uvedené v bodě d) předloží doklady podle písmene b) a c) a dále za fyzickou osobu, která je statutárním orgánem, členem statutárního orgánu a členem dozorčího orgánu této právnické osoby, anebo osobou s obdobnou působností, doklady podle písm. e),
 7. návrhy vnitřních předpisů upravujících postupy a pravidla pro zajištění řádného provozování činnosti podle § 15 zákona,
 8. návrh vzorové smlouvy s vázaným zástupcem, pokud hodlá žadatel využívat vázané zástupce,
 9. v případě, že žadatel bude provozovat činnost prostřednictvím pracovníků, prohlášení, že tyto osoby splňují podmínky odborné způsobilosti a důvěryhodnosti.

Přílohami týkajícími se ovládající osoby jsou:

 • popis skutečnosti, na základě které je ovládající osobou, případně doklad tuto skutečnost potvrzující,
 • doklad k posouzení důvěryhodnosti fyzické osoby,
 • doklad o bezúhonnosti.

Další požadavky na výkon činnosti

Žadatel musí splnit i další požadavky na výkon činnosti, mezi které patří zavedení a údržba postupů a pravidel, které jsou vhodné z hlediska řádného poskytování spotřebitelského úvěru a z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Postupy a pravidla musí být přiměřená povaze, rozsahu a složitosti činností žadatele a musí zajišťovat řádné a plynulé poskytování spotřebitelského úvěru.

Zákon v § 15 konkrétně specifikuje následující postupy a pravidla:

 • řádné administrativní a účetní postupy,
 • pravidla odměňování svých pracovníků, samostatných zprostředkovatelů, vázaných zástupců a jejich pracovníků, zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru a jejich pracovníků, přičemž tato pravidla nesmí motivovat k neplnění povinností podle Zákona, a
  • odměňování osob přímo se podílejících na posuzování úvěruschopnosti spotřebitele nesmí být závislé na počtu nebo podílu schválených žádostí o spotřebitelský úvěr,
  • odměňování osob přímo se podílejících na poskytování rady podle § 85 odst. 1 nesmí být na újmu jejich schopnosti jednat v nejlepším zájmu spotřebitele, zejména nesmí být závislé na splnění prodejního cíle,
 • pravidla a postupy pro posuzování úvěruschopnosti spotřebitele,
 • pravidla a postupy pro přijetí a ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení,
 • pravidla dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • průběžnou kontrolu dodržování povinností nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru plynoucích ze Zákona a jiných právních předpisů,
 • pravidla pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů,
 • pravidla pro jednání se spotřebiteli, kteří jsou v prodlení,
 • pravidla pro vymáhání pohledávek,
 • pravidla vnitřní a vnější komunikace,
 • kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací,
 • pravidla kontroly činnosti osob, jejichž prostřednictvím nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru poskytuje spotřebitelský úvěr, zejména se zaměřením na kontrolu řádného dodržování pravidel jednání stanovených tímto zákonem, která zajišťují řádné plnění podmínek stanovených tímto zákonem těmito osobami a řádný výkon jejich činnosti.

Zánik oprávnění k činnosti

Oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru dle § 13 Zákona zaniká:

 • zánikem právnické osoby,
 • oznámením o ukončení činnosti,
 • uplynutím doby trvání oprávnění, nebo
 • odnětím.

Lhůty pro podání žádosti o udělení Licence

Subjekty, které již poskytují spotřebitelské úvěry na základě živnostenského oprávnění, jsou dle ustanovení § 169 Zákona oprávněny provozovat tuto činnost do té doby, než ČNB rozhodne o žádosti o udělení Licence. Nejdéle však do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti Zákona (tzn. do 31. 5. 2018).

To platí ovšem pouze za předpokladu, že takový subjekt podá ČNB žádost o udělení Licence nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Zákona, tedy do 28. 2. 2017. V případě nevyužití této lhůty oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru k jejímu konci zanikne.

Po podání žádosti má ČNB dle § 169 Zákona k dispozici patnáctiměsíční lhůtu pro průběh správního řízení, během které rozhodne o udělení či neudělení Licence.

Pro subjekty, které spotřebitelské úvěry budou chtít začít poskytovat teprve po nabytí platnosti Zákona, může trvat správní řízení vedené ČNB dle § 11 Zákona maximálně 4 měsíce.

Závěr

Nový zákon o spotřebitelských úvěrech č. 257/2016 Sb. přináší více propracovanou a komplikovanou právní úpravu povolení pro poskytování spotřebitelských úvěrů nebankovními poskytovateli. Takové subjekty, které v poskytování spotřebitelských úvěrů chtějí pokračovat, by se měly co nejdříve začít připravovat na podání žádosti o Licenci, jelikož její získání bude značně složitější než dle dřívější úpravy získání živnostenského oprávnění.


1 § 3 odst. (1) bod i) Zákona - 1. spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, 2.vázaný spotřebitelský úvěr, 3. spotřebitelský úvěr na bydlení

Sjednat konzultaci nebo zjistit více