Licence poskytovatele služeb skupinového financování (crowdfunding)

Kdo licenci potřebuje?

Právnická osoba usazená v Evropské unii, která poskytuje služby skupinového financování (crowdfundingu) spočívající v párování zájmů investorů a vlastníků projektů na financování podnikání prostřednictvím využití platformy skupinového financování, které zahrnuje kteroukoli z těchto činností:

  • umožnění poskytování úvěrů (úvěrový crowdfunding), a
  • umisťování převoditelných (investičních) cenných papírů a nástrojů přijatých pro účely skupinového financování vydaných vlastníky projektů bez pevného závazku a přijímání a předávání pokynů klientů týkajících se těchto cenných papírů a nástrojů (investiční crowdfunding).

Kdo licenci nepotřebuje?

Poskytovatelé nefinančního crowdfundingu (dárcovského či odměnového crowdfundingu), poskytovatelé služeb crowdfundingu poskytované vlastníkům projektů, kteří jsou spotřebiteli, či provozovatele služeb u projektů, kde protiplnění přesahuje 5 milionů EUR.

Kdo licenci uděluje?

Česká národní banka (ČNB).

Jakými právními předpisy se udělení licence řídí?

Podmínky pro činnost poskytovatele služeb crowdfundingu stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky (nařízení).

Co pro vás můžeme udělat?

  1. Připravíme kompletní žádost o povolení poskytovatele služeb skupinového financování včetně všech povinných příloh.
  2. Zpracujeme obchodní plán včetně predikce hospodaření ve formě finančních výkazů a strategie rozvoje činnosti.
  3. Vytvoříme kompletní vnitřní předpisy a postupy, včetně řízení rizik.
  4. Zpracujeme opatření proti praní špinavých peněz (AML/CFT).

Po získání licence ČNB pro crowdfunding:

  1. Zajistíme výkon compliance a AML.
  2. Zajistíme reporting na ČNB.
  3. Ve spolupráci s účetní a daňovou kanceláří zajistíme vedení účetnictví.

Jak dlouho trvá vyřízení licence?

Příprava žádosti a všech příloh je náročný proces, který může trvat i několik měsíců. ČNB žádost o udělení licence pro poskytovatele služeb skupinového financování do 25 pracovních dnů od obdržení přezkoumá z hlediska úplnosti a případně žadatele vyzve k jejímu doplnění. Následně má ČNB 3 měsíce na rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí licence. S ohledem na mimořádně krátkou lhůtu k vydání rozhodnutí lze nicméně očekávat, že licenční řízení budou přerušována a žadatelé vyzývání v rámci připomínek ČNB k úpravám licenční dokumentace, aniž by lhůta 3 měsíců běžela.

Do 10. listopadu 2023 běží přechodné období, během kterého mohou stávající poskytovatelé služeb skupinového financování pokračovat v činnosti, kterou provozovali k 10. listopadu 2021, a to za dosavadních podmínek. Poté budou moci služby skupinového financování v působnosti nařízení poskytovat již pouze držitelé licence ČNB.

S ohledem na délku a složitost celého procesu získání licence ČNB pro poskytovatele služeb skupinového financování doporučujeme klientům začít situaci řešit co nejdříve.

Úvodní konzultace

Máte-li zájem o naše služby v oblasti udělování licencí pro crowdfunding - licencí poskytovatele služeb skupinového financování či jiných finančních služeb, kontaktujte nás na info@stuchlikova.com nebo na tel. +420 222 767 393 a domluvte si bezplatnou úvodní konzultaci.

Sjednat konzultaci nebo zjistit více