Jak postupovat v případě krachu emitenta dluhopisů nebo alternativního fondu?

(aktualizace )

Informace ohledně krachů emitentů dluhopisů a alternativních fondů slýcháme poslední měsíce stále častěji. V tomto článku Vám shrneme případy těch nejznámějších a dále uvedeme postup pro věřitele, kteří do nich vložili své peníze.

Naše advokátní kancelář má rozsáhlé know-how v oblasti kapitálového trhu, emisí dluhopisů a alternativních investičních fondů a jsme připraveni práva našich klientů vymáhat tak, abychom minimalizovali jejich ztrátu a maximalizovali vrácenou investici.

Shrnutí aktuálních insolvenčních řízení

Název společnostiDatum zahájení IŘÚpadekLhůta k podání přihlášek
AMESTA a.s.06.03.2023dosud nebyl prohlášendo rozhodnutí o úpadku a poté po dobu 2 měsíců
Arca Capital Bohemia, a.s.13.03.202224.06.2022již uplynula
Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.05.11.2021dosud nebyl prohlášendo rozhodnutí o úpadku a poté po dobu 2 měsíců
BGQ Czech, a.s.04.02.202221.06.2022již uplynula
CamSystem Group s.r.o. (dříve HYSPERIA GROUP s.r.o.)21.4.2023dosud nebyl prohlášendo rozhodnutí o úpadku a poté po dobu 2 měsíců
CEPO Green3, SE (dříve Fair Credit Holding a.s.)25.10.202223.01.2023již uplynula
CEPO Green4 a.s. (dříve Fair Credit Holding a.s.)dosud nebylo zahájeno
Concord Financial Holding a.s04.11.2022dosud nebyl prohlášendo rozhodnutí o úpadku a poté po dobu 2 měsíců
České Lithium a.s.04.02.202224.06.2022již uplynula
Český průmyslový holding a.s.15.07.202231.01.2023již uplynula
Detektivní a Inkasní agentura s.r.o.dosud nebylo zahájeno
Diversity Capital a.s.dosud nebylo zahájeno
Energetický Holding Malina a.s.09.05.202312.05.202312.07.2023
ExploR Capital a.s.23.01.202324.03.202324.05.2023
European Battery Alliance a.s.04.02.202214.07.2022již uplynula
Grimastar s.r.o.
European Battery Alliance a.s.04.02.202214.07.2022již uplynula
HELSKE SUSTAINED a.s.14.06.202222.03.202322.05.2023
HELSKE SUSTAINED HPC a.s.19.09.202221.12.2022již uplynula
Krupa Global Investments a.s.23.05.202229.11.2022již uplynula
LightGate, a.s.03.03.2023dosud nebyl prohlášendo rozhodnutí o úpadku a poté po dobu 2 měsíců
NAFIGATE Corporation27.07.202216.09.2022již uplynula
NFA Holding, a.s.14.02.202225.04.202325.06.2023
OH Investments Holding a.s.25.10.2022dosud nebyl prohlášendo rozhodnutí o úpadku a poté po dobu 2 měsíců
Pozitive Energy, a.s.02.02.202212.08.2022již uplynula
Premiot Group, a.s.dosud nebylo zahájeno
SENSE Vital Air, s.r.o.11.11.202205.12.2022již uplynula
SHIF18 s.r.o.28.02.202303.05.202303.07.2023
VIPAPP, a.s.20.06.202219.04.202319.06.2023
WCA International s.r.o.11.11.202227.02.2023již uplynula

Upozorňujeme, že není nutné čekat na zahájení insolvenčního řízení – Vaše nároky doporučujeme začít řešit či vymáhat ihned po zjištění, že společnost nebo skupina, do které jste investovali své peníze, má jakékoliv finanční potíže.

Jak budeme postupovat?

Přihláška pohledávek do insolvence

Pokud se společnost, do které jste investovali své peníze, dostane do insolvence, je v prvé řadě zapotřebí podat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení, s jejíž přípravou Vám rádi pomůžeme. Přihlásit je možné i pohledávky, ohledně nichž je vedeno soudní řízení nebo exekuce nebo které se ještě nestaly splatnými, jakož i směnky, dluhopisy, akcie a obdobné cenné papíry.

Věřitelé mohou své pohledávky přihlásit u insolvenčního soudu na předepsaném formuláři, a to od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku, která činí pro všechny způsoby řešení úpadku shodně 2 měsíce.

Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem

Vedle vymáhání pohledávek za emitentem dluhopisů či alternativním fondem je možné se také domáhat náhrady škody za investičními zprostředkovateli a jejich vázanými zástupci, pokud investici klientovi doporučili či zprostředkovali.

Investiční zprostředkovatelé a jejich vázaní finanční poradci jsou povinni poskytovat investiční služby s odbornou péčí. To zejména znamená, že investiční zprostředkovatel jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků.

Dále jsou investiční zprostředkovatelé povinni seznámit zákazníka s relevantními informacemi tak, aby se mohl objektivně rozhodnout, zda využije investičních služeb a dá pokyn k uzavření obchodu. Zejména se jedná o informace o možných rizicích, celkové ceně za investiční služby nebo výši vyplacené provize.

Pokud investiční zprostředkovatel nebo jeho vázaný zástupce způsobí porušením zákonných povinností zákazníkovi škodu, je povinen ji nahradit. Pokud se k náhradě škody finanční zprostředkovatelé nemají, podáváme za naše klienty návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem, který je orgánem mimosoudního řešení sporů na finančním trhu. Řízení před finančním arbitrem je na rozdíl od klasické žaloby podané u soudu bezplatné a mnohem rychlejší. Pravomocné rozhodnutí finančního arbitra je navíc závazné a exekučně vymahatelné.

Trestní oznámení

Investiční společnost se svým jednáním často dopustí i trestného činu, a to nejčastěji trestného činu neoprávněného podnikání. V takovém případě doporučujeme uplatnění práv i v rámci trestního řízení.

Největší dluhopisové krachy – krachy alternativních fondů

V loňském roce podala insolvenční návrh společnost SENSE Vital Air, s.r.o., která nesplatila celkem 3 emise dluhopisů. Společnost se zabývala výrobou a prodejem filtračního systému Sense Antiviro pro čističky vzduchu.

Obdobně podala insolvenční návrh i společnost HELSKE SUSTAINED a.s. a následně i HELSKE SUSTAINED HPC a.s., které finanční prostředky vybíraly na výrobu inovativních stavebnin a financování projektu Helske People Care, jehož cílem byla výstavba sítě domovů pro seniory v Německu.

Krach se nevyhnul ani společnosti NAFIGATE Corporation, nanotechnologické a biotechnologické společnosti, která se zaměřovala na vývoj inovativních high-tech produktů a progresivních technologií.

Do problémů se dostaly i společnosti navázané na skupinu Arca Capital, ze kterých můžeme uvést například společnosti OH Investments Holding a.s., Krupa Global Investments a.s., České Lithium a.s., European Battery Alliance a.s., BGQ Czech, a.s., Pozitive Energy, a.s., NFA Holding, a.s. či VIPAPP, a.s. U některých společností mohou věřitelé stále přihlašovat své pohledávky do insolvenčního řízení.

Krach skupiny Fair Credit

Skupina Fair Credit od roku 2012 vystupuje na českém trhu jako poskytovatel nebankovních spotřebitelských úvěrů. Pro poskytování úvěrů skupina využívá peníze, které si půjčuje od drobných investorů formou dluhopisů a zápůjček nebo je získává prostřednictvím investičních fondů.

Finanční potíže skupiny Fair Credit se do povědomí veřejnosti ve větší míře dostaly na podzim roku 2022 a postupně se stále zhoršují. V současnosti již dvě společnosti ze skupiny podaly insolvenční návrh, a to společnost Concord Financial Holding a.s a CEPO Green3, SE (Fair Credit International, SE) a další je budou nejspíš následovat. Jedná se zejména o společnosti Detektivní a Inkasní agentura s.r.o., CEPO Green4 a.s. (Fair Credit Holding a.s.) a Grimastar s.r.o., jejichž finanční situaci sledujeme a o dalším vývoji Vás budeme informovat.

Insolvenční řízení společnosti Concord Financial Holding a.s. bylo zahájeno dne 4. 11. 2022 a dosud nebylo rozhodnuto o úpadku společnosti. Věřitelé mohou své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízením vedeném u Městského soudu v Praze podáním přihlášky až do rozhodnutí o úpadku společnosti a následně ve lhůtě 2 měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku.

V insolvenčním řízení společnosti CEPO Green3, SE (Fair Credit International, SE) bylo dne 23. 1. 2023 rozhodnuto o úpadku společnosti a dne 23. 3. 2023 uplynula věřitelům lhůta k podání přihlášek. Pohledávky přihlášené po 23. 3. 2023 tak již nebudou v průběhu insolvenčního řízení uspokojeny.

Investiční fond WCA

WCA International s.r.o. je tzv. alternativní fond. Tyto fondy nepodléhají regulaci a dozoru ČNB a investice do nich jsou tak spojeny s riziky a nižší mírou ochrany investic.

WCA se dostal do finančních potíží na jaře roku 2022 a v listopadu 2022 byl na společnost podán věřitelský insolvenční návrh. Dne 27. 2. 2023 byl Městským soudem v Praze prohlášen konkurz společnosti. Investorům, kteří do společnosti vložili kolem dvou miliard korun, tak již běží 2měsíční lhůta, po kterou mohou do insolvenčního řízení přihlásit své pohledávky.

Kromě finančních potíží je zde důvodné podezření, že WCA nedodržovala zákaz shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, a mohla se tak dopustit trestného činu neoprávněného podnikání.

Český průmyslový holding a.s.

Do řad investičních společností, které podlehly svým finančním problémům, se řadí i společnost Český průmyslový holding a.s., která byla výrobcem ekologických paliv a vydávala především podlimitní dluhopisy.

Lhůta k přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení uplynula dne 31. 3. 2023. Pohledávky přihlášené později tak již nebudou v průběhu insolvenčního řízení uspokojeny.

SHIF18 s.r.o.

Zpozornět by měli i vlastníci dluhopisů vydaných společností SHIF18 s.r.o., která se zabývala péčí o zrak, prodávala brýlové obruby a skla a prováděla vyšetření očí.

Insolvenční soud vydal dne 3. 5. 2023 usnesení o úpadku, a věřitelům tak běží 2měsíční lhůta k přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení.

LightGate, a.s.

Insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkurzu na sebe podala dne 3. 3. 2023 společnost LightGate, a.s., která se zabývala primárně výrobou a prodejem hologramů.

Pokud jste své finance investovali do dluhopisů této společnosti, můžete svou pohledávky uplatnit v insolvenčním řízením vedeném u Krajského soudu v Plzni podáním přihlášky až do rozhodnutí o úpadku společnosti a následně ve lhůtě 2 měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku.

AMESTA

Další společnost, která se dostala do finančních problémů, je malý pražský developer, společnost AMESTA a.s., která na sebe kvůli předlužení podala na konci února roku 2023 insolvenční návrh. AMESTA se zaměřovala na development komerčních nemovitostí a rekonstrukce starších bytových domů.

Insolvenční soud dne 13. 3. 2023 vydal usnesení, kterým odmítl dlužnický insolvenční návrh z důvodu chybějících splatných pohledávek. Společnost se proti tomuto usnesení odvolala a v současnosti tak čekáme, jak se kauza vyvine dále. Průběh insolvenčního řízení budeme sledovat a o jeho dalším vývoji Vás budeme informovat.

Realitní a investiční skupina Premiot Group

Skupina Premiot Group se zabývá developmentem nemovitostí nebo jejich nákupem za účelem rekonstrukce, prodeje či pronájmu a působí na realitním trhu nejenom v České republice, ale i na Slovensku, Maďarsku a Rumunsku.

O finančních problémech skupiny se poprvé začalo mluvit ke konci loňského roku, kdy měly společnosti ze skupiny splatit svým věřitelům několik emisí dluhopisů, což se nestalo a společnosti věřitelům vyplatily pouze úroky. Společnost Premiot Group, a.s. ani propojené společnosti dosud nejsou v insolvenci, ale podle dostupných informací vše nasvědčuje tomu, že skupina skončí v insolvenčním řízení. Pokud jste do projektů skupiny investovali své peníze, doporučujeme Vám zpozornit a situaci začít neprodleně řešit.

CamSystem Group s.r.o. (dříve HYSPERIA GROUP s.r.o.)

Společnost se zabývala bezpečnostními technologiemi – zejména kamerovým zabezpečením objektů a alarmy.

Insolvenční návrh podali zaměstnanci společnosti, protože jim nebyly vypláceny mzdy.

V březnu 2021 společnost vydala emisi dluhopisů v celkovém objemu 10 000 000,- Kč s datem splatnosti 15. 3. 2024. Můžeme proto očekávat, že své pohledávky do insolvenčního řízení budou přihlašovat i držitelé dluhopisů společnosti.

Insolvenční soud dne 17. 5. 2023 vydal usnesení, kterým odmítl věřitelský insolvenční návrh z důvodu chybějících povinných příloh. Průběh insolvenčního řízení budeme sledovat a o jeho dalším vývoji Vás budeme informovat.

ExploR Capital a.s.

Společnost od drobných investorů z České a Slovenské republiky vybírala finance mimo jiné na vybudování jeseteří farmy v Rusku.

Společnost v minulosti vydala několik dluhopisových emisí, ze kterých dluží 172 milionů korun.

Insolvenční soud vydal dne 24. 3. 2023 usnesení o úpadku, a věřitelům tak běží 2měsíční lhůta k přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení.

Alternativní fond DIVERSITY CAPITAL

Společnost ze skupiny IC Group je v prodlení s úhradou závazků vůči investorům. Pokud jste do společnosti DIVERSITY CAPITAL nebo jiné společnosti ze skupiny IC Group investovali své peníze, doporučujeme Vám zpozornit a situaci začít neprodleně řešit.

Energetický Holding Malina

Energetický Holding Malina, který je jedním z největších dodavatelů střešní fotovoltaiky v České republice, v polovině dubna přiznal problémy se zajištěním zakázek svých klientů. Hned vzápětí na sebe společnost dne 9. 5. 2023 podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace. Insolvenční soud dne 12. 5. 2023 rozhodl o úpadku společnosti a věřitelům tak již běží 2měsíční lhůta, po kterou mohou do insolvenčního řízení přihlásit své pohledávky.

Závěr

Pokud se dozvíte, že společnost nebo skupina, do které jste investovali své peníze, má jakékoliv finanční potíže, začněte situaci řešit co nejdříve a obraťte se na kvalifikované advokáty.

Máte-li zájem o více informací a předložení nabídky našich právních služeb, neváhejte nás kontaktovat na info@stuchlikova.com nebo na tel. +420 222 767 393.

Sjednat konzultaci nebo zjistit více