Kdo může být investorem do alternativního fondu podle § 15 ZISIF

Investorem alternativního fondu podle § 15 zákona č. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“) může být pouze omezený okruh osob.

Retailový investor

Investici do alternativního fondu nelze nabízet veřejnosti. Veřejnost je definovaná v § 295a odst. 2 ZISIF, kdy se za veřejnost považuje více než 20 osob, mezi něž nejsou počítáni kvalifikovaní investoři. Ve znění tohoto omezení do alternativního fondu tak může investovat 20 retailových investorů.

Retailovým investorem pak může být kdokoli, kdo má k alternativnímu fondu úzkou vazbu. V obecné rovině úzkou vazbou není pouhé navázání obchodního vztahu, je nezbytné, aby vztah retailového investora k alternativnímu fondu byl bližší, např. partnerská vazba nebo jiné dlouhodobé vztahy.

Kvalifikovaný investor

Nad rámec 20 retailových investorů mohou do alternativního fondu investovat kvalifikovaní investoři bez omezení jejich počtu. Limitem jejich účasti v alternativním fondu je pouze § 16 ZISIF a z něj plynoucí omezení celkové výše spravovaného majetku.

Kvalifikovaným investorem jsou osoby, které splní kritéria uvedená v § 272 ZISIF. Zjednodušeně kvalifikovaným investorem může být:

 1. profesionální zákazník definovaný § 2a odst. 1 a 2 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), tedy například obchodník s cennými papíry, banka, investiční společnost či fond nebo také právnická osoba založená za účelem podnikání splňující objemová finanční kritéria uvedená v § 2a odst. 2 písm. a) ZPKT;

 2. obhospodařovatel nebo srovnatelná zahraniční osoba a penzijní společnost, pokud tak činí na účet určitého fondu, který obhospodařují;

 3. právnická osoba, která shromažďuje peníze nebo penězi ocenitelné věci za účelem jejich společného investování do majetkové účasti v jiné právnické osobě s cílem dlouhodobého rozvoje této právnické osoby při splnění podmínek daných § 2 písm. b) bod 1. nebo 2. ZPKT;

 4. právnická osoba podřízená ústřednímu orgánu státní správy;

 5. osoba, která prohlásí, že si je vědoma rizik spojených s investováním do daného fondu splňující tato kritéria:

  1. je podílníkem, zakladatelem nebo společníkem jiného investičního fondu a
  2. investuje do dalšího investičního fondu,
   kdy výše uvedené fondy mají shodného obhospodařovatele a administrátora
  3. a výše splaceného vkladu nebo splacené investice ve všech těchto fondech je nejméně
   1. 125 000 EUR anebo
   2. 1 000 000 CZK a obhospodařovatel nebo administrátor fondu u něj provedou test vhodnosti,
 6. osoba, která prohlásí, že si je vědoma rizik spojených s investováním do daného fondu splňující tato kritéria:

  1. výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu odpovídá částce alespoň
   1. 125 000 EUR, nebo
   2. 1 000 000 CZK, a obhospodařovatel nebo administrátor fondu u něj provedou test vhodnosti.

Omezení definice kvalifikovaného investora pro účast v alternativním fondu

Postavení kvalifikovaného investora se ve dvou případech odvíjí od splnění podmínek splacení určité výše vkladu nebo investice a čestného prohlášení investora. V těchto případech přichází v úvahu dvě objemová kritéria. Jedno základní, které stanovuje hranici splacené účasti na 125 000 EUR, při jehož splnění se osoba stává bez dalšího kvalifikovaným investorem, a jedno mírnější, kde je třeba splatit pouze 1 000 000 CZK a obhospodařovatel nebo administrátor fondu provede test vhodnosti s kladným výsledkem.

Právě mírnější kritérium splacení vkladu nebo investice pouze ve výši 1 000 000 CZK a provedení testu vhodnosti obhospodařovatelem nebo administrátorem fondu v podmínkách alternativního fondu dle § 15 ZISIF není aplikovatelné.

Aby se toto mírnější kritérium mohlo v podmínkách alternativního fondu uplatnit, musel by test vhodnosti provést subjekt s povolením k výkonu činnosti od ČNB. Správce alternativního fondu při získání oprávnění k výkonu své činnosti ovšem nezískává povolení k činnosti, ale je pouze zapsán do seznamu osob vedeném ČNB. Při registraci správce alternativního fondu totiž nedochází k podrobnému zkoumání jeho patřičné odbornosti, a proto nelze předpokládat, že by test vhodnosti provedl kvalifikovaně.

V podmínkách alternativního fondu je tak okruh osob, kterým je přiznáno postavení kvalifikovaného investora, zúžen pouze na přísnější kritérium splacení vkladu nebo investice ve výši 125 000 EUR.

Máte-li zájem o naše služby v oblasti správy alternativního fondu (minifondu) dle § 15 ZISIF či jiných finančních služeb, kontaktujte nás na info@stuchlikova.com nebo na tel. +420 222 767 393 a domluvte si bezplatnou úvodní konzultaci.

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více