Investiční zprostředkovatel

Kdo může zažádat

Povolení k činnosti investičního zprostředkovatele udělí ČNB obchodní společnosti nebo fyzické osobě, za splnění podmínek daných zákonem.

Požadavky na investičního zprostředkovatele

Podmínky pro Právnickou osobu:
 1. sídlo a skutečné sídlo této společnosti je nebo má být v České republice,
 2. společnost je důvěryhodná; to se neposuzuje, není-li ještě tato společnost zapsána v obchodním rejstříku,
 3. počáteční kapitál této společnosti má průhledný a nezávadný původ a nevznikají důvodné obavy, že tato společnost má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti vlastní kapitál ve výši, která umožňuje řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele,
 4. kvalifikovanou účast na této společnosti mají nebo budou mít pouze osoby, které jsou důvěryhodné a nevznikají v této souvislosti důvodné obavy, že by mohlo dojít k porušení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo že už k takovému porušení došlo,
 5. úzké propojení této společnosti s jinou osobou nebrání ani nebude bránit účinnému výkonu dohledu nad investičním zprostředkovatelem; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád takového státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad investičním zprostředkovatelem,
 6. plán obchodní činnosti této společnosti:
  1. vymezuje a pokrývá plánovaný rozsah činnosti investičního zprostředkovatele,
  2. je podložený reálnými ekonomickými propočty a
  3. vymezuje činnosti, jejichž výkonem hodlá pověřit jiného, včetně informací o tom, zda a v jakém rozsahu hodlá využívat zaměstnance a vázané zástupce,
 7. tato společnost má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti v rozsahu, v jakém hodlá vykonávat činnost investičního zprostředkovatele, věcné, personální a organizační předpoklady pro řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele umožňující naplnění jejího plánu obchodní činnosti a plnění povinností investičního zprostředkovatele, zejména v oblasti pravidel jednání se zákazníky a pravidel obezřetného poskytování investičních služeb, včetně:
  1. organizačního uspořádání,
  2. kontroly osob, pomocí kterých vykonává činnost investičního zprostředkovatele, a
  3. zajišťování toho, aby osoby, pomocí kterých vykonává činnost investičního zprostředkovatele, byly plně svéprávné, důvěryhodné a odborně způsobilé,
 8. vedoucí orgán této společnosti a jeho členové splňují požadavky na výkon funkce podle tohoto zákona a
 9. tato společnost je nebo nejpozději ke dni zahájení činnosti bude pojištěna.
Podmínky pro fyzickou osobu:
 1. bydliště, sídlo a skutečné sídlo této osoby je nebo má být v České republice,
 2. tato osoba je plně svéprávná, důvěryhodná a odborně způsobilá,
 3. plán obchodní činnosti této osoby:
  1. vymezuje a pokrývá plánovaný rozsah činnosti investičního zprostředkovatele,
  2. je podložený reálnými ekonomickými propočty a
  3. vymezuje činnosti, jejichž výkonem hodlá pověřit jiného, včetně informací o tom, zda a v jakém rozsahu hodlá využívat zaměstnance a vázané zástupce,
 4. tato osoba má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti v rozsahu, v jakém hodlá vykonávat činnost investičního zprostředkovatele, věcné, personální a organizační předpoklady pro řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele umožňující naplnění jejího plánu obchodní činnosti a plnění povinností investičního zprostředkovatele, zejména v oblasti pravidel jednání se zákazníky a pravidel obezřetného poskytování investičních služeb, včetně:
  1. organizačního uspořádání, zahrnujícího opatření, kterými zajistí řádné a obezřetné vedení a patřičné zohlednění zájmu zákazníků a integrity trhu
  2. kontroly osob, pomocí kterých vykonává činnost investičního zprostředkovatele a
  3. zajišťování toho, aby osoby, pomocí kterých vykonává činnost investičního zprostředkovatele, byly plně svéprávné, důvěryhodné a odborně způsobilé,
 5. tato osoba je nebo nejpozději ke dni zahájení činnosti bude pojištěna,
 6. tato osoba má zřízenu datovou schránku a
 7. tato osoba není členem vedoucího orgánu osoby které předává pokyny jako investiční zprostředkovatel.

Délka rozhodování o žádosti

Česká národní banka rozhodne o žádosti do 3 měsíců ode dne podání žádosti. Je-li to z hlediska náležitého posouzení žádosti nezbytné, může Česká národní banka usnesením tuto lhůtu prodloužit o další 3 měsíce. Žádost musí mít všechny předepsané náležitosti a nesmí trpět vadami. Poplatek za podáni činí 10 000 Kč.

Trvání uděleného oprávnění

Povolení k činnosti investičního zprostředkovatele trvá do konce kalendářního roku, následujícího po kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí o udělení tohoto povolení. Jestliže chce i poté zprostředkovatel dále vykonávat činnost investičního zprostředkovatele musí zažádat o prodloužení, které se uděluje na dalších 12 měsíců a zaplatit správní poplatek 5000 Kč.

S čím vám můžeme pomoci

Máte zájem o to stát se investičním zprostředkovatelem a potřebujete poradit? Podrobnější informace Vám rádi poskytneme při osobní schůzce nebo telefonicky na tel. čísle +420 222 767 393 nebo na emailu info@stuchlikova.com .

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více