Doménový squatting – když je registrace domény protiprávní

Zaregistroval si někdo doménu, která je shodná či podobná označení, na které máte nárok?

V nedávné době jsme řešili případ, kdy si jeden z našich klientů přál zaregistrovat doménu s názvem své společnosti, avšak zjistil, že tato doména je již registrována jeho přímým konkurentem, který ji používal k přesměrování návštěvníků na své stránky.

Takové jednání, pokud k němu došlo za splnění níže uvedených předpokladů, označujeme za doménový squatting nebo také cybersquatting. Držitel domény tak doménu blokoval v rámci konkurenčního boje. Může se však jednat i o osobu, která doménu obsadila pouze z toho důvodu, aby ji později nabízela k odkupu za vysoké částky.

Cybersquatting je definován v čl. 4 Jednotných zásad pro řešení sporů týkajících se doménových jmen (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) organizace ICANN. Spočívá v registraci doménového jména, jež je shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou, firmou (názvem společnosti) nebo obchodní značkou, k níž má stěžovatel právo, pokud držitel doménového jména nemá žádné legitimní záměry s předmětnou doménou a registroval doménové jméno ve zlé víře.

V případě našeho klienta byly výše uvedené předpoklady naplněny. Zároveň se podle českého práva držitel domény dopustil nekalé soutěže, a to zejména vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti. Konkurence v daném případě zasahovala také do práv průmyslového vlastnictví našeho klienta.

Česká právní úprava obsahuje nemálo institutů, které osoby chrání před takovýmto protiprávním jednáním a kterými je možné se účinně bránit.

Osoba, do jejíchž práv bylo zasaženo, se může domáhat zejména zdržení se takového jednání, odstranění následků závadného stavu, náhrady škody včetně ušlého zisku, vydání bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění.

Co se týká přestupků, zákon o ochraně spotřebitele definuje nekalé obchodní praktiky. Nekalou obchodní praktikou označujeme takový přestupek, který spočívá v jednání, které je způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, jemuž je určeno. Tuto skutkovou podstatu naplňovalo právě ono přesměrovávání z domény registrované v podobě jména našeho klienta na webovou stránku konkurence. Dozor vykonává Česká obchodní inspekce, která je oprávněna ukládat pokuty až v řádech milionů korun.

Výše uvedeným jednáním se konkurence mohla dopustit i trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže a trestného činu porušení práv k ochranné známce a jiným označením.

V advokátní kanceláři STUCHLÍKOVÁ & PARTNERS se touto problematikou dlouhodobě zabýváme. Kontaktujte nás na info@stuchlikova.com a domluvte si úvodní bezplatnou konzultaci.

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více